Thêm bang có thể đánh cùng bang thêm chat bang , thêm ngôn ngữ Tiếng Việt